Laatste nieuws

18 december 2014

Advies informateur: college bestaande uit GBLV/Gemeentebelangen, D66, PvdA en GroenLinks

De heer E.H. van Vliet heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg geadviseerd om een college te vormen bestaande uit GBLV/Gemeentebelangen, D66, PvdA en GroenLinks. »

17 december 2014

Snel nieuw college vormen

Op 2 december heeft GroenLinks mede een motie van wantrouwen ingediend tegen VVD-wethouder Mijdam. Reden daarvoor was het miljoenenverlies op het ruimtelijk project Duivenvoordecorridor. Op basis van ons eigen feitenonderzoek is komen vast te staan dat wethouder Mijdam – in de vorige periode samen met een andere VVD-wethouder – stevige missers hebben gemaakt. Het pijnlijke is dat de bezuinigingen van de afgelopen jaren op zorg, welzijn, sport en cultuur ervoor zorgen dat de gemeente het verlies van de Duivenvoordecorridor kan opvangen. Dat vinden we de omgekeerde wereld. »

9 december 2014

GroenLinks: Snel nieuw college vormen

GroenLinks-fractievoorzitter Floor Kist heeft in de raadsvergadering een presentatie gegeven, naar aanleiding van het eerder gepubliceerde onderzoek dat GroenLinks deed over het project Duivenvoordecorridor. Uit dat onderzoek komt duidelijk naar boven dat het college en in het bijzonder de VVD-wethouder en de VVD-wethouders uit het vorige college stevige missers hebben gemaakt. Kist: "Er is een enorme smak geld in de Duivenvoordecorridor verdwenen. Dat is niet te verkroppen." De bezuinigingen van de afgelopen jaren op zorg, welzijn, sport en cultuur zorgen er nu voor dat de gemeente het verlies van de Duivenvoordecorridor kan opvangen. Dat is de omgekeerde wereld. Daarom diende GroenLinks mede een motie van wantrouwen tegen VVD-wethouder Mijdam in. Een raadsenquête zal de onderste steen boven moeten halen, zodat de gemeente dit soort missers in de toekomst voorkomt. »

30 november 2014

GroenLinks vindt het terecht dat het college opstapt

De fractie van Gemeentebelangen stapt uit de coalitie met VVD en D66 vanwege het miljoenenverlies bij de Duivenvoordecorridor. Fractievoorzitter Kist zegt dat het van karakter getuigt dat GBLV dit doet. “De fractie van Gemeentebelangen wil al twintig jaar een andere politiek. Nu laten ze zien hoe het hoort. Het is een belangrijke stap om het vertrouwen van de inwoners te winnen voor de politiek. Het is jammer dat VVD en D66 dit niet zelf hebben bedacht.” »

27 november 2014

GroenLinks in het kleinste theatertje van Leidschendam-Voorburg

Donderdag 27 november hield GroenLinks haar ledenvergadering en zoals gebruikelijk werd er flink gediscussieerd. Zowel fractie, leden als bestuur zijn zeer betrokken en bevlogen: Mensen inspireerden elkaar en er werden mooie plannen en ideeën geboren. »

23 november 2014

GroenLinks vraagt B&W duidelijkheid over Duivenvoordecorridor

GroenLinks gelooft niet dat bij de Duivenvoordecorridor alle seinen op groen stonden. Burgemeester en wethouders waren verrast door het extra verlies van € 16 miljoen bij de Duivenvoordecorridor. Tot dat moment gingen zij er vanuit dat alle seinen op groen stonden. Burgemeester en wethouders zeggen dat pas in juni 2014 ze een eerste negatief signaal kregen. GroenLinks fractievoorzitter Floor Kist kan dat bijna niet geloven. “Een extra verlies van 16 mln Euro komt niet uit de lucht vallen. En laten we niet vergeten dat die 16 mln bovenop de 4,2 mln komt die begin van het jaar bekend was. Dat is dus 19,9 mln Euro.” GroenLinks vraagt burgemeester en wethouders om duidelijkheid. »

12 november 2014

GroenLinks tegen verhoging OZB

GroenLinks stemt tegen verhoging OZB en heffingen. Burgemeester en wethouders verhogen de OZB en andere heffingen met 2%. »

27 oktober 2014

Fouten Duivenvoordecorridor leiden tot miljoenenverlies

GroenLinks is geschrokken van het miljoenenverlies bij de ontwikkeling van de Duivenvoordecorridor. Ondanks waarschuwingen van Gemeentebelangen en van GroenLinks over de verslechterde huizenmarkt, en ondanks opmerkingen van de accountant die al vanaf 2008 waarschuwt voor de gevolgen van de economische crisis, heeft wethouder Mijdam een behoorlijke inschattingsfout gemaakt over de te verwachte opbrengsten van de huizenverkoop. “Deze fout begint al in de vorige raadsperiode,” aldus fractievoorzitter F. Kist. “Wethouder Mijdam was toen ook al verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Duivenvoordecorridor.” »

18 oktober 2014

Vragen van GroenLinks over voortgang Duivenvoordecorridor

In juli jl. heeft de gemeenteraad de herziening Grondexploitatie vastgesteld. Over Duivenvoordecorridor staat bij de ‘risicoanalyse’ de volgende alinea: “Het project Duivenvoordecorridor bevindt zich nog relatief aan het begin van het planproces. Dit kenmerkt zich door een relatief hoge mate van stuurbaarheid, maar tegelijkertijd ook hoge mate van onzekerheid. De onzekerheid resulteert in een relatief groot aantal risico’s. De huidige crisis op de woningmarkt is nog steeds het grootste risico.” »

12 oktober 2014

BUS 47 MOET BLIJVEN RIJDEN

GroenLinks, CDA, ChristenUnie-SGP, D66 en GBLV willen dat bus 47 na 2015 blijft rijden. “We gaan toch onze bewoners niet laten isoleren, omdat de subsidiekraan van de Stadsgewest Haaglanden dicht gedraaid wordt?” stelt Suheyla Okcuoglu van GroenLinks. “Er is € 30.000 per jaar nodig om bus 47 te laten rijden. Dat mag toch geen belemmering zijn?” beaamt Hans Geurts van het CDA. »

11 oktober 2014

GroenLinks wenst betrokkenen drama Corbulo veel sterkte

Een drama voor de medewerkers en leerlingen van het Corbulo College, maar bovenal een niet te bevatten drama voor de nabestaanden van het slachtoffer. Het moet ondraaglijk zijn je zoon 's ochtend uit te zwaaien, niet wetende dat hij 's middags niet meer thuis zal komen. We wensen de ouders en nabestaanden van Wesley vreselijk veel sterkte toe. »

3 oktober 2014

GroenLinks wil ondernemers betrekken bij oplossen werkloosheid

GroenLinks gemeenteraadslid Jeroen van Rossum presenteert deze week aan de raad een memo die alternatieven en aanbevelingen biedt voor het oplossen van het werkloosheidsprobleem. Juist door werkgevers bij het probleem te betrekken kan de gemeente stappen zetten volgens GroenLinks. »

17 september 2014

GroenLinks neemt afstand van nepbrief

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft op 10 september jl. een anonieme brief ontvangen over onder meer vermeende Syrië-gangers uit onze gemeente. Het sterke vermoeden bestaat dat de brief afkomstig is van een lid van GroenLinks. Het lid is met fractie en bestuur gebrouilleerd en heeft al maanden geleden het contact verbroken. Fractie en bestuur van GroenLinks nemen afstand van de brief en de inhoud van deze brief. Er is ook voldoende reden aan te nemen dat het een nepbrief is. »

5 september 2014

GroenLinks steunt duurzame vernieuwing Stompwijkseweg

GroenLinks steunt duurzame vernieuwing Stompwijkseweg De Stompwijkseweg is nodig aan reparatie toe. Iedereen die daar overheen rijdt weet dat. De weg is onveilig voor auto's, fietsers en voetgangers. En als we de weg gaan repareren, dan moet het wel goed gedaan worden. Geen halve maatregelen, waarmee we over vijf jaar opnieuw de weg moeten herstellen en allerlei dure onderzoeken moeten doen. »

23 juni 2014

GroenLinks en D66 willen zicht op lokale en regionale arbeidsmarkt en aanpak werkloosheid

De eerste stappen zijn gezet naar het beter in kaart brengen van de lokale arbeidsmarkt. Afgelopen week kwamen raadsleden van de verschillende fracties bijeen met wethouder Mijdam en ambtenaren om een inventarisatie te maken van vragen rond de combinatie arbeidsmarkt, economie en werkloosheid. GroenLinks en D66 maakten zich tijdens de laatste raadsvergadering sterk voor een dergelijk initiatief. »

19 juni 2014

Bestuur GroenLinks compleet

In de Algemene ledenvergadering van 16 juni jl. is het bestuur van de afdeling Leidschendam-Voorburg vastgesteld. Het huidige bestuur bestond na het vertrek van Floor Kist en Wouter Berense uit Margreet Wapenaar en Petra van Duijn. Tijdens de ledenvergadering zijn Marian Cornelissens en Frans Prins benoemd tot het bestuur. »

11 juni 2014

GroenLinks zet wijkverenigingen op agenda

Op woensdag 11 juni waren bestuursleden van verschillende wijkverenigingen, vertegenwoordigers van de participatieraad en raadsleden van de verschillende fracties op uitnodiging van GroenLinks-raadslid Jeroen van Rossum bijeen in de Blauwe Tram. Ook wethouder Rozenberg wist tijd vrij te maken om aanwezig te zijn, ondanks de algemene ledenvergadering van zijn partij Gemeentebelangen. GroenLinks wilde de wijkverenigingen graag de mogelijkheid geven om gezamenlijk hun ei kwijt te kunnen. »

3 juni 2014

Raadsflits: Arbeidsmarkt, economie en werkgelegenheid

GroenLinks heeft zich tijdens de raadsvergadering sterk gemaakt voor een raadswerkgroep die zich bezig houdt met een grondige analyse van de lokale arbeidsmarkt, zodat de gemeenteraad verstandige beslissingen kan nemen over werkloosheidsbestrijding, versterking van lokale ondernemers en de participatiewet. Zo'n werkgroep is hard nodig. Landelijk zijn er zevenmaal zoveel werkzoekenden als er vacatures zijn, en er is sprake van verdringing op de arbeidsmarkt. Door een werkgroep in te stellen, die in samenwerking met het college aan de slag gaat met een analyse en aanbevelingen, hoeft het college dit complexe onderwerp niet alleen op te pakken. Bovendien krijgen de arbeidsmarkt, economie en werkgelegenheid zo de politieke aandacht die ze verdienen. Het voorstel van GroenLinks en D66 voor de raadswerkgroep is unaniem aangenomen. Op korte termijn zullen de fractiespecialisten samenkomen met de wethouder om een gezamenlijke opdracht te formuleren. »

19 mei 2014

GroenLinks: EU is van levensbelang voor klimaatverandering en energievoorziening

19 mei hield Wim Kersten, voormalig EU-beleidsmedewerker voor GroenLinks en de Groenen een boeiend betoog in wijkcentrum de Plint in Leidschendam over de rol van de EU en de rol van Nederland binnen de EU bij klimaat- en energiebeleid. Na afloop leidde dit tot een levendige discussie. »

10 mei 2014

Tweede sollicitatieworkshop succesvol verlopen

Op zaterdag 10 mei heeft de sollicitatieworkshop van raadslid Jeroen van Rossum (in het dagelijks leven arbeidsmarktcommunicatieadviseur) voor de tweede maal plaatsgevonden. Ook deze keer was er voldoende animo voor een goedgevulde tafel geïnteresseerden. In een paar uur tijd werden de deelnemers meegenomen langs de rode draad in ‘sollicitatieland’. »

22 april 2014

Raadsflits: Van Rijnlandroute tot zondagopenstelling

De provincie wil graag een nieuwe oost-west verbinding aanleggen tussen Leiden en Voorschoten; de Rijnlandroute. De invloed van die verbinding op het recreatiegebied Vlietland zal groot zijn. GroenLinks heeft grote vraagtekens bij de nut en noodzaak van deze weg. Vooralsnog is die nut en noodzaak nog niet aangetoond. Er worden nog steeds cijfers gebruikt uit de groei-jaren. De ontwikkelingen van de laatste jaren spelen bij dit dossier nauwelijks een rol. Maar als die weg toch wordt aangelegd wil GroenLinks wel meer zekerheden over het minimaliseren van de gevolgen voor het milieu. Met name wat betreft geluid, luchtkwaliteit bij de tunnelmonden en het behoud van het open landschap. Op al deze punten wil GroenLinks dat het college van B en W dit als reactie op de provinciale plannen inbrengt. Het recreatiegebied Vlietland zal anders de nadelige gevolgen hiervan ondervinden. »

24 maart 2014

GroenLinks zet in op collegedeelname met Gemeentebelangen, D66 en PvdA

GroenLinks zal in gesprek met de Ewald van Vliet, die afgelopen donderdag door de nieuwe fractievoorzitters is benoemd tot informateur, inzetten op deelname aan de coalitie. Een coalitie met de twee winnaars - Gemeentebelangen en D66 - is volgens GroenLinks het meest logische. »

16 maart 2014

GroenLinks organiseert tweede sollicitatieworkshop in mei

Na de enthousiaste reacties op de workshop solliciteren die GroenLinks eerder deze maand organiseerde, kon een tweede sessie niet uitblijven. Daarom organiseert GroenLinks op 10 mei nogmaals een sollicitatieworkshop. Kandidaat-raadslid en specialist arbeidsmarktcommunicatie Jeroen van Rossum zal ook deze workshop begeleiden. “We hebben al een aantal aanmeldingen binnen, dus ik verheug me er nu al op ook van de sessie in mei een succes te maken,” aldus van Rossum. Om je op te geven voor deze workshop kun je een mail sturen naar info@held-r.nl. »

6 maart 2014

Ouderen bezorgd over decentralisaties zorg

GroenLinks organiseerde op 6 maart de bijeenkomst Prettig oud worden in Leidschendam-Voorburg. Stefan Nijhuis, werkgroep Zorg van GroenLinks, de heer Dekeling van de Participatieraad van Leidschendam-Voorburg en Marian Cornelissens, fractievoorzitter van GroenLinks vertelden over de komende veranderingen, de bezuinigingen en de mogelijke risico’s van de decentralisatie in de zorg. Het belangrijkste risico vond men de snelheid en stapeling van de veranderingen waardoor ouderen tussen wal en schip raken in hun laatste levensfase. »

1 maart 2014

GroenLinks is blij met eerste sollicitatieworkshop

Op zaterdag 1 maart heeft GroenLinks haar eerste sollicitatietraining afgesloten met enthousiaste reacties van de deelnemers. “We kregen veel praktische tips; een kapstok voor een goede brief en een goed gesprek. Dit geeft me absoluut meer vertrouwen in deze onzekere tijd”, aldus Nellie Klaassen, één van de deelnemers aan de training, die plaatsvond in wijkcentrum de Driesprong. »

23 februari 2014

THEMABIJEENKOMST: “PRETTIG OUD WORDEN IN DE GEMEENTE MET ALLE BEZUINIGINGEN?”

DONDERDAG 6 MAART 19:30 UUR

DE PLINT, PRINS FREDERIKLAAN 7, LEIDSCHENDAM »

20 februari 2014

Ouderen en economie gebaat bij plan GroenLinks

Leidschendam-Voorburg is een van de meest vergrijsde gemeenten van Nederland. GroenLinks ziet dit graag als kans voor de zorg aan ouderen, én voor de economie. »

14 februari 2014

Persbericht: GroenLinks gaat met jeugdwerkloosheid aan de bak

GroenLinks is blij dat de verschillende politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen de oplopende (jeugd)werkloosheid als belangrijk punt omarmen. Maar met beleid maken alleen is men niet geholpen, aldus Jeroen van Rossum van GroenLinks. "Het is hartstikke goed dat veel partijen de ernst inzien van de hoge werkloosheidscijfers, ook onder de jongere generatie. Maar als we gaan wachten tot de nieuwe raad beleid heeft gemaakt, zijn we een hele tijd verder. Voordat de maatregelen ingevoerd zijn, en de nodige ambtenaren zijn aangetrokken, is het volop zomer. Daar koopt iemand die vandaag werkloos is natuurlijk niets voor." »

12 januari 2014

Persbericht: GroenLinks wil 25% besparen op de afvalstoffenheffing

Huishoudens in de gemeente Leidschendam-Voorburg betalen in vergelijking met andere gemeenten in Nederland veel voor de afvalstoffenheffing. Dat komt, omdat weinig gedaan wordt aan afvalscheiding. Er zitten waardevolle materialen in het afval, waarvoor hoge kosten gemaakt moeten worden om te verbranden en te storten. Er is een verlaging mogelijk van Euro 80,- per jaar per gezin, zo is berekend door Avalex (het bedrijf dat afval inzamelt in onze gemeente). Dat is zo maar 25% van de jaarlijkse heffing die elk huishouden betaalt aan onze gemeente! GroenLinks wil daarom vaart maken met betere afvalscheiding. »

29 november 2013

Nieuwe gezichten op de lijst van GroenLinks

Er staan veel nieuwe gezichten op de kandidatenlijst van GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Floor Kist werd unaniem gekozen tot nieuwe lijsttrekker. Kist is zelfstandig adviseur voor complexe overheidstrajecten, bij rijk, gemeenten en provincies. Als tweede op de lijst kozen de leden voor jong en veelbelovend talent: Jeroen van Rossum. Hij steeg van de vierde naar de tweede plaats. "De leden wilden duidelijk vernieuwing en verjonging", geeft Van Rossum aan. In het dagelijks leven is hij arbeidsmarkt- en communicatiespecialist. »

15 november 2013

Persbericht: Laat de zon maar schijnen!

GroenLinks afdeling Leidschendam-Voorburg nodigt geïnteresseerden uit voor een zonnige bijeenkomst. Want wie wil er nu geen geld besparen op zijn vaste lasten, met medewerking van de zon? »

13 november 2013

Begrotingsbehandeling: Is bezuinigen een middel of een doel?

Vanavond vindt de begrotingsbehandeling 2014 plaats.

 

De coalitie toonde zich tijdens de commissievergaderingen zeer tevreden over het resultaat en klopte zich op de borst: Leidschendam-voorburg is een financieel gezonde gemeente, zo gezond zelfs dat men in crisistijd naast de bezuinigingen van 23 milj, in 2013 ook nog eens 8 ton heeft overgehouden.…gespaard voor nog slechtere tijden, want ja, je weet maar nooit! Financiële middelen en bezuinigingen lijken meer een doel dan een middel te worden. Het geld-denken regeert. Wat is het doel van al deze bezuinigingen? »

20 oktober 2013

Persbericht: GroenLinks vindt een goede rekenkamercommissie van groot belang

Een rekenkamercommissie is wettelijk verplicht en doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid van de bestede gelden in een gemeente. Leidschendam-Voorburg heeft besloten samen te gaan werken met de gemeente Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Hiervoor moet Leidschendam-Voorburg iets meer per inwoner gaan betalen, hetgeen neerkomt op 21 cent per inwoner en in totaal op een bedrag van € 12.000,- per jaar. Maar dat geld verdienen we terug, meent GroenLinks. GroenLinks vindt een goede rekenkamercommissie van groot belang; de komende tijd staan er grote financiële uitgaven gepland. De herstelwerkzaamheden aan de Stompwijkseweg zullen naar verwachting meer dan 20 miljoen Euro gaan kosten. Het rijk schuift de komende jaren veel taken naar de gemeenten door, waarbij de risico's in de uitvoering van het beleid voor rekening van de gemeenten zijn. Het is dan goed dat met enige regelmaat onafhankelijke deskundigen in een rekenkamercommissie de gemeente de maat nemen en advies geven voor verbeteringen. »

6 oktober 2013

Persbericht: Operatie geslaagd, patiënt overleden!

In de begroting van 2014 laat het college zien dat de financiële zaken goed op orde zijn. In deze onzekere tijden lijkt dat een mooi bericht, volgend jaar heeft wethouder Houtzager (VVD) zelfs € 800.000,- over op de begroting van de gemeente! »

1 oktober 2013

Persbericht: GroenLinks pleit met passie voor groene Duivenvoordecorridor

In de plannen van het gemeentebestuur voor de Duivenvoordecorridor zijn goede en slechte elementen opgenomen. GroenLinks heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor aanpassing van de slechte elementen en heeft in een brief aan de gemeenteraad haar zaak bepleit. Voor alles pleit GroenLinks voor flexibiliteit in de planvorming. Hoe de woningbouwmarkt er nu uitziet – de markt is slecht – mag niet bepalen hoe de Duivenvoordecorridor er de komende 100 jaar uitziet. »

1 oktober 2013

Raadsflits: GroenLinks kiest voor Groen én Duurzaam Beleid

GroenLinks pleitte met passie voor een groene invulling van de Duivenvoordecorridor, we kwamen zelfs met een beter plan: In plaats van riante villa’s direct aan de Vliet stelde GroenLinks voor om appartementen rond een klein haventje te bouwen. De huidige slechte woningbouwmarkt mag niet bepalen hoe de Duivenvoordecorridor er over 100 jaar uit zal zien. De woningmarkt is nu slecht, maar als er over vijf of tien jaar verbetering optreedt, moet het woningbouwprogramma aangepast kunnen worden. Het groen dat nu onnodig volgebouwd wordt krijgen we nooit meer terug. »

9 juli 2013

Raadsflits: Kiezen om te delen

De begroting is sluitend en er zijn geen nieuwe bezuinigingen op gemeentelijke taken nodig die de burgers raken. Dat is goed nieuws, maar er wordt wel flink bezuinigd op taken die de gemeente voor het rijk uitvoert of die het rijk komende jaren zal overdragen. Dat zal met veel pijn gemoeid gaan en daar kunnen we als GL niet vrolijk van worden. Het is nu eenmaal crisis, maar noodzakelijke investeringen worden ook uitgesteld. Duurzame investeringen leveren rendement op, in de vorm van inkomsten, banen en positieve maatschappelijke effecten. GroenLinks pleit in dit verband al jaren voor een betere afvalscheiding, want in het afval zitten waardevolle grondstoffen als papier en plastics. Het verbranden in afvalovens kost geld, het gescheiden produkt levert geld op. »

9 juli 2013

Kadernota 2013: Kiezen om te delen

Voorzitter, vandaag beschouwen wij de kadernota 2014 van het college. En die verdient in de eerste plaats complimenten. De begroting is sluitend en er zijn geen nieuwe bezuinigingen op gemeentelijke taken nodig die de inwoners raken. Dat is mooi nieuws, en geeft vertrouwen in onzekere tijden. Er wordt wel flink bezuinigd op taken die de gemeente voor het rijk uitvoert of die het rijk komende jaren zal overdragen. Dat zal met veel pijn gemoeid gaan en daar kunnen we als GL niet vrolijk van worden. »

2 juli 2013

Raadsflits: GroenLinks gaat voor een duurzaam Leidsenhage en een groene Duivenvoorde corridor

GroenLinks stemt op hoofdlijnen in met het moderniseringsplan voor Leidsenhage. Ons winkelcentrum is aan een grondige opknapbeurt toe. Alleen moeten sommige zaken beter geregeld worden. GroenLinks vroeg meer duidelijkheid over de verkeermaatregelen en de financiering die nodig zijn om een goede verkeersafwikkeling te realiseren. Dat kan veel overlast voor omwonenden voorkomen. Ook moeten er stevige afspraken gemaakt worden over de effecten op de omgeving van het mooie, nieuwe winkelcentrum, omdat ook omwonenden moeten kunnen blijven genieten Leidsenhage. Er liggen mooie voorstellen voor duurzaamheid, maar die zijn nog wat vaag en mogen concreter worden uitgewerkt in een duurzaamheidsparagraaf. Ook vroeg GroenLinks Unibail-Rodamco en de winkeliers om een voorzet te doen voor een stage- en opleidingsprogramma voor scholieren uit de omgeving. »

23 juni 2013

Persbericht: GroenLinks: We hebben niet bezuinigd om de Stompwijkse weg op te knappen!

De gemeenteraad heeft de afgelopen twee weken in een reeks commissievergaderingen de jaarrekening van de gemeente besproken en vooruit gekeken naar de begroting van 2014. Om met het belangrijkste te beginnen: onze gemeente zit er financieel goed bij. Het vermogen van Leidschendam-Voorburg is het afgelopen jaar met € 6,7 miljoen gegroeid. In deze tijd van crisis spaart de gemeente voor betere tijden! Voor GroenLinks is dan de vraag of in deze tijd met zoveel financiële zorgen de lasten wel eerlijk verdeeld worden. »

14 mei 2013

Raadsflits: Gooi het geld niet in het (zwem)water!

In tijden van bezuinigingen worden we gedwongen goed te kijken waar het geld aan uit gegeven wordt, moet als het ware ieder dubbeltje twee keer omgedraaid worden. Tenminste dat zou je verwachten, maar dat het anders gaat in onze gemeente bleek afgelopen raadsvergadering weer. Over kleine uitgaven wordt soms heel erg lang gepraat en grote bedragen worden ergens vandaan getoverd, soms zelfs zonder dat de gemeenteraad, het hoogste en beslissende orgaan in onze gemeente, wordt geraadpleegd. »

30 december 2012

Persbericht: Groenlinks stelt vragen over de Ooievaarspas

Onlangs is bekend geworden, bij monde van staatssecretaris Klijnsma van de PvdA, dat gemeenten zelf de inkomensgrens voor stadspassen mogen bepalen. Den Haag hanteert een grens van 130% van de bijstandsnorm voor de Ooievaarspas, terwijl die grens in Leidschendam-Voorburg op 110% ligt. Eerder zei wethouder Rensen dat het wettelijk niet was toegestaan de inkomensgrens te verhogen. Dat argument is nu komen te vervallen. Omdat de Ooievaarspas een belangrijk middel is om mensen en kinderen met een laag inkomen mee te laten doen aan sport en cultuur, heeft GroenLinks gevraagd de grens ook in Leidschendam-Voorburg te verhogen van 110% naar 130%. GroenLinks vroeg de wethouder ook hoeveel kosten ermee gemoeid zijn als de inkomensgrens van 110% naar 130% wordt verhoogd. »

18 december 2012

Raadsflits: GroenLinks wil lekker en duurzaam zwemmen

Voor GroenLinks is het duidelijk dat er iets met het huidige zwembad De Fluit moet gebeuren. Het huidige zwembad is op. Maar de plannen voor het nieuwe zwembad zijn wel heel erg beperkt. In deze tijd is het toch beslist vereist dat er harde eisen voor duurzaamheid in staan. »

13 november 2012

Raadsflits: Investeren in burgers, cultuur en duurzaamheid

In de behandeling van de najaarsnota bleek eens temeer dat het college niet alleen stevig bezuinigt, maar ook de reserves oneindig blijft spekken. GroenLinks pleit ervoor de € 130.000 die over is uit de najaarsnota nu eens niet onnodig in de reserves te storten, maar te storten in een cultuurfonds en te gebruiken om de ergste effecten van de bezuinigingen wat te verzachten!   »

13 november 2012

Begrotingsbehandeling: GroenLinks wil investeren in burgers, cultuur en duurzaamheid!

Een gemeentebestuur kan dan niet op de handen gaan zitten en reserves blijven maken. Dat zal de economische crisis alleen maar groter maken. Nu durven investeren in duurzaamheid, in energiebeperkende maatregelen betekent werkgelegenheid, in de toekomst veel financiële besparingen en het komt de luchtkwaliteit en klimaat ten goede. Dat is de keuze van GroenLinks.   »

6 november 2012

Raadsflits: College, zo gaan we de recessie niet overleven!

GroenLinks kiest voor investeren om de (jeugd)werkeloosheid terug te dringen. Bij het college ligt al twee jaar een initiatief om een bedrijfsverzamelgebouw op te richten. Dat is belangrijk voor inwoners die een eigen bedrijf willen beginnen. Er is genoeg geld om dat aan te pakken, maar het lijkt wel of dit college alleen maar de financiën op orde wil brengen. Er wordt veel bezuinigd en men heeft geen oog voor de effecten op de samenleving. Die zijn namelijk nog niet bekend; men doet overigens geen enkele moeite die effecten in beeld te brengen. Wie zijn oor te luister legt en zijn ogen opent, hoort de geluiden van bezorgde burgers, cultuurinstellingen, wijkverenigingen, welzijnsinstellingen en sportverenigingen over hun voortbestaan en ziet alle lege kantoor- en winkelpanden.   »

1 september 2012

Persbericht: GroenLinks geeft campagnefeestje in Leidsenhage.

GroenLinks heeft afgelopen zaterdag tijdens haar campagneactie “Groen Geluid” ook andere partijen de ruimte gegeven hun standpunten naar voren te brengen. GroenLinks had de muziektent in winkelcentrum Leidsenhage omgetoverd tot politiek podium. Naast veel kopstukken van GroenLinks hebben ook VVD, PvdA, CDA, SP en zelfs Hero Brinkman van DPK het podium beklommen om te debatteren of uitleg te geven over de standpunten van hun partij.   »

31 augustus 2012

Persbericht: GroenLinks organiseert muzikaal en politiek feestje in Leidsenhage.

In aanloop naar de verkiezingen organiseert GroenLinks op zaterdag 1 september in Leidsenhage “Groen Geluid”. Tijdens dit evenement worden politieke lezingen, debat (o.a. met SP en CDA) en vragen aan politici gecombineerd met muziek van een brassband en een koor. In deze tijden van somberheid vindt GroenLinks dat het allemaal wel wat vrolijker mag.   »

22 juli 2012

Persbericht: Een Groen Lintje voor Jan Rufer en Wim Jansen.

Dinsdag reikte GroenLinks twee Groene Lintjes uit aan twee mannen die met enthousiasme en gedrevenheid zich inzetten voor een groen en leefbaar Leidschendam-Voorburg.   »

8 juli 2012

Persbericht: GroenLinks heeft de buik vol van de bestuurscultuur!

GroenLinks en Gemeentebelangen hebben in een door hen verzochte extra vergadering van de gemeenteraad op 5 juli openheid gevraagd over miljoenentekorten bij Avalex en de GGD. De gemeenteraad werd namelijk door het college van burgemeester en wethouders daarover niet geïnformeerd. Bij Avalex is er een tekort van 7 miljoen euro en bij de GGD weten we van een tekort in 2011 van 2,5 miljoen euro. De verwachting is dat de GGD tekorten in 2012 nog hoger zullen uitvallen.   »

27 juni 2012

Persbericht: GroenLinks deelt weer groene lintjes uit!

Voor bijzondere prestaties op groen gebied deelt de fractie GroenLinks jaarlijks Groene Lintjes uit aan de inwoners van onze gemeente. Ook dit jaar vallen en weer vier bewoners in de prijzen. De eerste is mevrouw Annet Torbijn.   »

10 mei 2012

Persbericht: Sociaal netwerk GroenLinks goed bezocht.

Al voor het tiende jaar organiseerde GroenLinks een avond met maatschappelijke organisaties om alle knelpunten in het beleid te bespreken. En er waren er veel, zodat de fractie met werk naar huis ging.   »

8 mei 2012

Raadsflits: GroenLinks wil dierenweide open houden en vraagt naar milieu-effecten wegenplannen

GroenLinks stelde in de Tweede Kamer vragen over de uitbreiding van wegen in Leidschendam-Voorburg. Moet er in de toekomst 60% meer verkeer over de N14 dan nu het geval is? Voor de kruisingen met de Noordsingel/Prins Bernhardlaan en van de Mgr. van Steelaan/Heuvelweg liggen er plannen voor twee grote onderdoorgangen en twee grote rotondes. GroenLinks vraagt eerst onderzoek naar de consequenties voor geluid en fijnstof in die omgeving. Geen uitbreiding van wegen in een druk bevolkte omgeving!   »

6 mei 2012

Persbericht: Rusthout in het weekend goed bezocht!

Met medewerking van veel vrijwilligers wordt de dierenweide Rusthout in het weekend open gehouden voor publiek. Zondag was het weer een drukke boel met tientallen blije kinderen, die de dieren weer bezochten en verwenden. Wim Jansen en Frieda Fruitema hebben uitstekend werk verricht met alle hulp van vrijwilligers. Geen gemakkelijke taak, omdat nu alles zelf geregeld moet worden.   »

6 mei 2012

Persbericht: GroenLinks stelt in de Tweede Kamer vragen over MIRT-verkenning Haaglanden

Het inmiddels demissionaire kabinet Rutten had grote plannen voor uitbreiding van de rijkswegen in onze regio; het rijk voert dan een onderzoek uit – een MIRT-verkenning – hoe dat het beste zou kunnen gebeuren. De uitkomst mag maar liefst € 576 mln kosten. Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg betekent dat aanleg van ongelijkvloerse kruisingen op de N14 (Norah, Sijtwende). Er moet in de toekomst 60% meer verkeer over de N14 kunnen dan nu het geval is. GroenLinks heeft met regelmaat gevraagd wat dat voor onze gemeente betekent. Er is politiek gezien reeds het besluit genomen het project uit te voeren. Wat het betekent voor geluid, lucht, verkeersdruk langs de N14 en langs wegen als de Noordsingel en de Prins Bernhardlaan, dat is echter nog volstrekt onbekend. In de Tweede Kamer heeft GroenLinks daarover vragen gesteld aan de Minister van Infrastructuur en Milieu. Belangrijk is dat alle betrokken gemeenten voldoende tijd krijgen een standpunt in te nemen op basis van alle benodigde informatie. Vraag is natuurlijk ook hoe zij nu doorgaat met het project.   »

1 april 2012

Persbericht: GroenLinks raadsleden maken geen gebruik van de uitnodiging VNG jubileum!

Twee miljoen uitgeven voor een feestje in een tijd met zoveel bezuinigingen past niet. Prachtig als de Vereniging Nederlandse Gemeenten 100 jaar bestaat en leuk om elkaar als raadsleden en wethouders te ontmoeten, maar een feestje met zo'n kostenplaatje voor sprekers als Johan Cruijf!!!Freek de Jonge!!! Hans Goedkoop……??! Daarbij nog een optreden van de Golden Earring! Wat dit allemaal te maken heeft met politiek en gemeentelijk beleid is voor ons een vraagteken.   »

27 maart 2012

Raadsflits: GroenLinks moedigt het college aan tot daden

Allereerst danken we de inwoners die onze actie hebben ondersteund om de kinderboerderijen open te houden met het geld uit het Groenstructuurplan. Uit de vele mailtjes die wij ontvingen blijkt hoe waardevol burgers de kinderboerderijen vinden. Ouders willen kinderen kennis laten maken met natuur en dieren, maar de kinderboerderijen blijken ook druk bezocht te worden door medewerkers in de zorg die met cliënten een wandeling gaan maken. GroenLinks heeft het college opgeroepen tot meer daden.   »

19 maart 2012

In Memoriam Wim van Rees

Ons bereikte het bericht dat na een lang ziekbed Wim van Rees afgelopen dinsdag 13 maart is overleden.   »

18 maart 2012

Persbericht: Houd de kinderboerderijen open met het geld uit het Groenstructuurplan

Het college stelt voor in 2012 Euro 250.000 beschikbaar te stellen om groene projecten binnen de gemeente te realiseren. Natuurlijk is GroenLinks blij met deze plannen. Maar GroenLinks vraagt zich af wat het voor zin heeft om nieuwe groene projecten te realiseren, als op hetzelfde moment door de bezuinigingen mooie kinderboerderijen, waaraan burgers veel plezier beleven worden gesloten.   »

11 maart 2012

Persbericht: GroenLinks wijst op risico’s Kulturhus Stompwijk

Kent u ook de uitdrukking penny wise and pound foulish? De Engelsen zeggen hiermee dat je dan op de kleintjes let, maar niet op de grote uitgaven. Daar denkt GroenLinks aan, als we meerdere collegebesluiten zien. Bij de kerntakendiscussie zijn er veel kleine bezuinigingen op allerlei vrijwilligersclubjes, die heel veel goed werk doen. Maar bij grote (dure) bouwinvesteringen maakt men zich niet druk om wat miljoenen extra. Denk hierbij aan plannen als de school aan het Emantsplein, de verbouw/aanbouw stadskantoor, de parkeergarage aan het Damplein en recentelijk de plannen voor een Kulturhus in Stompwijk.   »

13 februari 2012

Persbericht: GroenLinks wil de Jeugdzorg dichtbij gezinnen en met vroegtijdige hulp

In 2013 worden gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg in hun gemeenten. Ook onze gemeente werkt aan de voorbereiding van beleid  om dan vooral preventief te werken en de eigen kracht van gezin en familie te ondersteunen.   »

1 november 2011

Raadsflits: GroenLinks stelt: waar een wil is, is een weg

In de politiek zitten we vast in politieke strategieën, afspraken en procedures. Daarbij wordt de menselijke maat uit het oog verloren. Op landelijk niveau staan we in dit land toe dat een joch als Mauro ieder toekomstperspectief wordt ontnomen. Hij kan dagenlang in moordende onzekerheid op de publieke tribune in de Tweede Kamer zitten, omdat procedures en afspraken leidend zijn. In Leidschendam-Voorburg kunnen mensen 2100 handtekeningen indienen om sluiting van hun kinderboederij te voorkomen. Er zijn echter afspraken gemaakt over bezuinigingen en daar mag niet aangetornd worden. De coalitie van VVD, PVDA, CDA en D66 staat pal voor die bezuinigingen. Behalve als een wethouder vergeten was een externe deskundige in te huren. Dan kan er ruim 50.000 euro worden uitgetrokken. Daar kan een kinderboederij twee jaar van draaien!   »

28 juni 2011

Bijdrage GroenLinks voorjaarsnota

Gemeente bezuinigt rechts en rigoureus…….het kan anders!   »

21 juni 2011

Raadsflits: Geld overhouden en toch bezuinigen, hoe rechts kan dit college zijn?

Ook in 2010 is er net zoals voorgaande jaren weer heel veel geld overgehouden, omdat veel beleid gewoon niet wordt uitgevoerd. In eerste instantie was dit een bedrag van maar liefst 8 miljoen euro en na vulling van allerlei reservepotjes is het resultaat nog steeds ruim 2 miljoen euro positief. Dit geld dient te worden gestort in de algemene reserve, als appeltje voor de dorst na de zeven vette jaren voor de zeven magere jaren die nu gaan komen. Dit lijkt dit een mooi resultaat, maar een gemeente is geen bank die in crisistijden hogere reserves hoeft aan te houden. Het geld was onder meer bestemd voor hulp aan kwetsbare burgers.   »

18 juni 2011

Persbericht: Mobiliteitsverklaring Haaglanden kan prullenbak in

Stadsgewest Haaglanden heeft in de MIRT Verkenningen Haaglanden haar visie gegeven op de bereikbaarheid van Haaglanden voor de komende 30 jaar. In de verkenningen wordt ingezet op groei van met name de automobiliteit. Wat de gemeenteraadsleden van GroenLinks in Delft, Den Haag, Leidschendam- Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk betreft kan deze visie de prullenmand in.   »

14 juni 2011

Raadsflits: Gemeente bezuinigt rechts en rigoureus…….het kan anders!

GroenLinks riep het college op om anders te bezuinigen. De vele snoeiharde bezuinigingen zijn de nekslag zijn voor vele inwoners in Leidschendam-Voorburg. Vooral cultuur, vrijwilligersorganisaties en kwetsbare groepen worden het hardst getroffen. Dit college doet in plaats van het rechtse landelijke bezuinigingsbeleid een beetje te compenseren er op gemeentelijk niveau nog een schepje bovenop. Mensen met een laag inkomen betalen vaak extra door alle bezuinigingen. Oneerlijk zo vindt GroenLinks: De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.   »

26 april 2011

Persbericht: Rob Kniesmeijer benoemd tot raadslid voor GroenLinks

Rob Kniesmeijer is deze week benoemd in de gemeenteraad tot raadslid voor GroenLinks. Hij volgt Carla Wijnhoven op die verhuisd is naar het oosten van het land.   »

26 april 2011

Raadsflits april 2011

College verstopt bezuinigingen in Voorjaarsnota.   »

13 februari 2011

Persbericht: Wandel mee door de Vlietzone

Langs het toekomstige begin van de Rotterdamsebaan en de visie van GroenLinks daarover   »

17 januari 2011

Persbericht: GroenLinks wenst elkaar een goed Nieuwjaar met lekkere hapjes én een bespreking van de kerntakendiscussie

GroenLinks is een partij die het gezellige en zakelijke vaak goed weet te combineren. Dat werkt tijdbesparend en maakt de bijeenkomsten de moeite waard! Bij de nieuwjaarsbijeenkomst nam de fractievoorzitter, Marian Cornelissens de kerntakendiscussie van de gemeente bij "de hoorns". Waar kan wél en waar kan niet op bezuinigd worden?   »

10 januari 2011

Persbericht: Sportverenigingen en cultuurinstellingen verenigt u!

Aan de vooravond van de kerntakendiscussie is het van groot belang dat verenigingen en instellingen van zich laten horen. Vanaf 2012 zal het Rijk de algemene uitkering fors verlagen. Gemeenten krijgen minder geld en zullen alle bezuinigingszeilen bij moeten zetten. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden en ook in Leidschendam-Voorburg zal nog efficiënter gewerkt moeten worden. Vele vrijwilligers en beroepsbeoefenaars doen door hun grote inzet met weinig geld heel veel voor het verenigingsleven in onze gemeente.   »

10 januari 2011

Persbericht: Rotterdamsebaan moet in lange tunnel

Opnieuw bespreken politici in onze gemeente het project Rotterdamsebaan. Opnieuw liggen er notities over varianten die aantonen dat deze nog aan te leggen weg goed kan worden ingepast in de Vlietzone. En opnieuw is de vraag of de politici in meerderheid een duidelijke keuze willen maken of dat zij de wethouder voor de derde of vierde maal zullen vragen met de gemeente Den Haag nieuwe afspraken te maken. GroenLinks is dat laatste een beetje zat. Het wordt tijd voor een keuze. Onze gemeente legt zich neer bij de wensen van de gemeente Den Haag of zij vormt één front met de bewoners van Park Leeuwenbergh en zegt nee tegen de wensen van Den Haag. Het standpunt van GroenLinks is duidelijk: zij zegt nee tegen de Rotterdamsebaan. Beter openbaar vervoer, meer fietsvoorzieningen, dat is de beste oplossing. En als die weg er toch moet komen, dan in een lange tunnel die de Vlietzone en Park Leeuwenbergh spaart, al kost die miljoenen meer.   »

14 december 2010

Raadsflits: GroenLinks wenst u een gelukkig 2011!

Over het metershoge dossier met betrekking tot centrale huisvesting spraken we tijdens de raadsvergadering. Het is een slecht stuk, het rammelt aan alle kanten en kent een onvolledige financiële onderbouwing.   »

2 november 2010

Raadsflits: Verlichte geesten buigen zich over hoofdpijndossiers

Groenlinks trapte af met een vraag aan Wethouder van Ostaijen over de ongerustheid van bewoners van Essensteijn en de omgeving van de Mozartlaan over de mogelijke samenhang van het sterk toegenomen aantal inbraken en de ervaren lagere lichtopbrengst van de nieuwe straatverlichting. Na sputterend te stellen dat een samenhang tussen inbraken en lichtopbrengst niet aangetoond kan worden zal hij toch zijn licht laten schijnen over deze zaak al was het maar om de ongeruste stemming in de wijken te verlichten.   »

30 september 2010

Persbericht: GroenLinks kiest voor betere alternatieven!

In overleg met maatschappelijke organisaties in onze gemeente heeft het bestuur en de Gemeenteraadsfractie van Groenlinks een keuze gemaakt om tot betere bezuinigingsvoorstellen te komen. Daarnaast vindt de fractie het van groot belang dat reserves die opgebouwd zijn voor “zware”tijden, nu ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden om de gemeente sociaal én financieel gezond te houden.   »

23 februari 2010

GroenLinks…..Groen én Sociaal !

GroenLinks is, doordat de SP jammer genoeg geen kandidatenlijst heeft kunnen samenstellen, de enige linkse partij die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ik wil dan ook alle kiezers oproepen op ons te stemmen zo stelt fractievoorzitter Maran Cornelissens. Wij zijn socialer en groener dan welke andere partij ook in deze gemeente."   »

23 februari 2010

GroenLinks en de val van het kabinet

Het onderwerp was Uruzgan.

Laten we vooral niet vergeten dat het hier gaat over oorlog en vrede, over leven en dood. Er zijn geen politieke onderwerpen van een grotere importantie dan juist deze. Marchanderen met dit onderwerp is dan ook uit den boze. De PVDA heeft dan ook, door te blijven bij hun eerdere uitspraak, de missie te willen beëindigen zoals afgesproken, het juiste gedaan. Ook GroenLinks is voorstander van beëindiging van de missie en het niet voortzetten in de vorm van een trainingsmissie. Helder en duidelijk voor de burger. Helder en duidelijk voor de (uitgezonden) militairen. Het ontslag nemen van de PVDA bewindsleden was in deze dus niet te voorkomen.   »

17 februari 2010

GroenLinks pleit voor beter openbaar vervoer: Een nieuwe tramlijn naar het nieuwe gemeentehuis

GroenLinks heeft na het verkiezingsdebat dat woensdag 17 februari was georganiseerd door het MKB in Leidschendam-Voorburg besloten een voorstel te doen voor onderzoek naar een nieuwe tramlijn door Leidschendam-Voorburg. Diverse partijen, en met name de VVD, pleitten ongenuanceerd voor de aanleg van nieuwe wegen door onze gemeente. Daar moet ook een ander geluid naast.   »

14 februari 2010

Drukke week voor GroenLinks!

De gemeenteraadsverkiezingen komen er op 3 maart weer aan en de afgelopen week was voor GroenLinks een hele drukke week, zoals ook de komende week weer een drukke week zal zijn.  »

8 februari 2010

Deze gemeente kan zoveel groener

GroenLinks vindt dat de gemeente Leidschendam-Voorburg te weinig rekening houdt met het groen in deze gemeente, er verdwijnt steeds meer en er komt niets voor terug. Dat kan anders, dat moet anders!  »

4 februari 2010

GroenLinks niet gelukkig met de vragen uit de stemwijzer!

Bij de voorbereidingen van de verkiezing voor de gemeenteraad hebben de partijen uitvoerig overleg gehad met de gemeente over de publicaties vanuit de gemeente. Zo is er ook uitvoerig overleg geweest over de invulling van de stemwijzer, die 2 februari j.l. op de website is opengesteld.  »

21 januari 2010

Rode Lintjes voor inwoners met een gouden hart!

Ieder jaar geeft GroenLinks extra aandacht aan mensen die zich inzetten voor de samenleving. Het ene jaar zijn dit groene lintjes, voor mensen die zich sterk maken voor een goed milieu en groen beleid. Dit jaar waren het rode lintjes voor mensen die zich inzetten voor een goed en sociaal beleid.  »

15 januari 2010

Persbericht: GroenLinks wil heroverweging op onderdelen gebiedsvisie Stompwijk

Tijdens de commissievergadering heeft GroenLinks aandacht gevraagd voor de gebiedsvisie Stompwijk in al haar facetten. Groenlinks onderschrijft het belang van het kulturhus, de nieuwe school het recreatief knooppunt en het opknappen van de Stompwijkseweg en dr. Van Noortstraat. Voor de realisatie van de gehele gebiedsvisie is echter een forse financiering nodig waarvoor op grote delen geen dekking is gevonden. Er zullen daarom keuzes gemaakt moeten worden.   »

7 januari 2010

GroenLinksers heffen het glas op de toekomst!

Bij de nieuwjaarsreceptie van GroenLinks hebben de fractieleden en bestuur samen met leden een glas gedronken op de toekomst. Milieu- en financiële crisissen dwingen de mens om tot andere leefwijzen te komen. Het programma van deze milieupartij is daar goed op voorbereid.   »

16 november 2009

Verkiezingsprogramma gemeenteraad 2010-2014, 10-puntenplan en kandidatenlijst gereed

Het verkiezingsprogramma voor de periode 2010-2014 is definitief vastgesteld op de ledenvergadering van 16 november. Zie verder onder Verkiezingen.   »